Xác minh 10 cán bộ xã “CHỦ CHỐT” lộ 9 người dùng bằng giả

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼3̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼á̼̼ᴄ̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼9̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼̼ռ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼ᴄ̼ấ̼ᴘ̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼...