Thắt tim trước cảnh người cha gục chet giữa cánh đồng vì kiệt sức

B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ử̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼à̼y̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼...