Lieu co sao khong

Đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼2̼ ̼B̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼...