Hội CCB lên tiếng

Van xin không được, cụ ông “Lô𝚒 𝚐𝚒ấ𝚢 𝚃𝙷ƯƠ𝙽𝙶 𝙱𝙸𝙽𝙷 𝚛𝚊 𝚕à𝚖 𝚕á 𝚌𝚑ắ𝚗, 𝚝ô𝚒 â𝚗 𝚑ậ𝚗 𝚕ắ𝚖 𝚛ồ𝚒” Đượ𝚌 𝚋𝚒ế𝚝 ô𝚗𝚐 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚅.𝙷 𝚕à...

Vo PCT

B̼ị̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼o ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼h̼ôn̼g̼:̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼h̼ỏ̼i̼...