Vu Tran Duc Do

𝘾𝙝Đ𝙖̣𝙞 𝙙𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙌𝙪𝙖̂𝙣 𝙠𝙝𝙪 1 (𝘽𝙤̣̂ 𝙌𝙪𝙤̂́𝙘 𝙥𝙝𝙤̀𝙣𝙜) đ𝙖̃ 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙣 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙪̛́𝙘 𝙫𝙚̂̀ 𝙣𝙜𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙦𝙪𝙖̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙏𝙧𝙖̂̀𝙣 Đ𝙪̛́𝙘 Đ𝙤̂ 𝙩̼𝙪 𝙫̼𝙤𝙣̼𝙜. 𝑻𝒉𝒆𝒐...