t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲.̲â̲m̲ ̲2̲ ̲g̲i̲a̲n̲g̲ ̲h̲ồ̲

̼(̼C̼A̼O̼)̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼o̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ụ̼...