pct ma hanh xu nhu the nay sao

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼...

M̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼1̼0̼0̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼’̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼’̼

N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ơ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼x̼ỏ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼...

PTT : lanh dao phai chiu trach nhiem cung voi nguoi ve tu vung dich

P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼...

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼-̼Q̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ ̼Q̼ ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼. ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ả̼n̼...